Handelsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Agenti og kunden (“Kunden”), hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem.

1. Generelt

1.1 Agenti er et web- og marketingbureau. Agenti udarbejder hjemmesider og webshops (”Webløsning), og hjælper Kunden efterfølgende bl.a. med hosting og support af Webløsningen samt online markedsføring på sociale medier.

2. Aftalegrundlaget

2.1 Betingelserne udgør sammen med Agenti tilbudsmateriale, inkl. mailkorrespondance og ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag for Agentis salg og levering af serviceydelser til Kunden. Nedenfor i pkt. 3 beskrives de typiske services, som Agenti tilbyder.

2.2 Kundens køb af en service kan kun ske ved skriftlig accept af Agentis tilbud.

Kundens angivelse af særlige vilkår i e-mails mv. anses ikke som en fravigelse af betingelserne, medmindre Agenti udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

3. Services

3.1 Hjemmeside og webshop (Webløsning)

3.1.1 Agenti leverer en Webløsning udarbejdet i open source CMS’et WordPress.

3.1.2 Kunden modtager efter en dialog med Agenti en fast pris (fremgår af tilbudsmaterialet/ordrebekræftelsen), som baseres på Agentis vurdering af, hvor mange ressourcer det kræver at udarbejde Webløsningen. Kunden vil ikke uden forudgående aftale modtage ekstra opkrævning.

3.1.3 Har Kunden ønsker til specifikke funktioner, som ikke er i det oprindelige tilbud, eller ønsker til udvidelser af opgaven undervejs, f.eks. funktioner eller øget omfang af Webløsningen, vil det øge opgavens omfang, og Kunden vil modtage en pris på alt ekstra arbejde og kunne vælge, om Kunden ønsker at tilkøbe det ekstra arbejde, der kræves for, at Agenti kan udføre dette.

3.1.4 Kunden vil efter opgavens start have en dialog med en designer hos Agenti omkring Webløsningens design, som Kunden efterfølgende vil kunne få rettet, indtil Kunden er tilfreds. Kunden vil ikke kunne afvige markant fra det oprindeligt aftalte design efterfølgende uden at foretage tilkøb af timer. Den løbende korrigering af designet vil i øvrigt ske efter et rimelighedsprincip ift. omfanget af rettelser.

3.1.5 Webløsningen er funktionel på gængse nyere enheder, som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes.

3.1.6 En Webløsningsopgave forventes at tage fra minimum 1 dag til maksimum 60 dage. De 60 dage begynder at løbe ved accept af opgaven.

3.1.7 Ved betalinger under 5.000 ex moms forfalder betaling før opgaven igangsættes med mindre andet er aftalt skriftligt med Agenti. Ved betalinger på over 5.000 kr. ex moms kan kunden vælge at foretage betaling i 2 rater – 1. rate ved igangsættelse af opgaven og 2. rate ved overdragelse af Webløsningen eller efter maksimalt 60 dage, jf. også pkt. 4.4. Evt. aftalte abonnementer, såsom hosting, forfalder samtidig med 2. rate. Såfremt Kunden ikke betaler 1. rate rettidigt, forfalder 2. rate samt evt. aftalte abonnementer straks til betaling, og Agenti kan kræve betaling ved inkasso, jf. pkt. 4.10, af både 1. og 2. rate samt evt. abonnementer. Såfremt at en forsinkelse af opgaven skyldes Kundens forhold, er Agenti efter forløbet af de 60 dage således berettiget til – efter at have rykket Kunden én gang – at overdrage Webløsningen og fakturere Kunden.

3.1.7.1 En overdragelse af Webløsningen betyder, at Kunden får login til Webløsningen. Det vil enten ske når 1) opgaven afsluttes, og Webløsningen er online på Kundens domæne, eller 2) når Kunden ønsker at lægge indhold, såsom produkter, ind på et test-domæne, og Agentis arbejde er udført foruden at lægge den online på Kundens domæne og andre småting, eller 3) Agenti ikke modtager svar fra Kunden og derfor vurderer, at Kunden ikke har interesse i at færdiggøre Webløsningen. Kunden modtager altid Administrator login til siden. Arbejdes der på en live side eller en side, hvor Kunden på forhånd af Administrator adgang, forpligter kunden sig til ikke at lave ændringer eller redigere i indholdet, før Agentis designere er færdige med mindre andet er aftalt skriftligt mellem Kunde og Agenti.

3.2 Hosting & Support af Webløsning

3.2.1 Hosting & Support er et abonnement, som automatisk fornyes, som indebærer to dele; 1) Hosting af webløsningen således at den er tilgængelig online, samt 2) løbende vedligehold og overvågning af Kundens webløsning samt adgang til Agenti support på telefon og mail, såsom hvordan Kunden kan redigere Webløsningen ift. tekst og billeder. Mængden af support sker efter et rimelighedsprincip. Ønsker Kunden, at Agenti udfører konkrete opgaver på Webløsningen, anses dette som arbejde udenfor supportaftalen, og der faktureres særskilt, se på pkt. 3.5. Prisen på ydelsen afhænger af Webløsningens omfang og vil fremgå af tilbudsmaterialet. Når Kunden køber denne aftale gennem Agenti, er Agenti databehandler for Kunden.

3.2.2 Der vil på enhver hostingløsning være en bestemt tilgængelig mængde ressourcer, hvorfor der er en begrænsning i form af pladsforbrug, trafik og processorkraft. Kunden har dog mulighed for at opgradere ressourcerne ved behov.

3.2.3 Agenti kan ikke drages til ansvar for nedetider, som skyldes Agenti serverleverandørs forhold, ligesom Agenti ikke kan garantere specifikke oppetider for Kundens Webløsning. Se hertil også pkt. 9.2 og frem.

3.2.4 Agenti forbeholder sig retten til at måtte sætte Kundens hostingaftale på pause, såfremt det kan påvises, at Kunden eller Kundens Webløsning udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software, som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af Kunden. Agenti forbeholder sig ligeledes retten til at sætte Kundens hostingaftale på pause, hvis betaling ikke forfalder allersenest 30 dage efter betalingsdato.

3.2.5 WordPress opdateres jævnligt til senest tilgængelige version, medmindre der dermed vil opstå kompatibilitetsproblemer med den resterende Webløsning.

3.2.6 Det primære ansvar for Webløsningen påhviler Kunden. Agenti bestræber sig dog på at udbedre evt. fejl forårsaget af Kunden selv eller tredjepart, herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af sådanne fejl faktureres særskilt.

3.2.7 For så vidt angår bindingsperiode og opsigelsesperiode se pkt. 5.

3.2.8 Under hostingperioden, forbeholder Agenti sig rettent til at inkludere link til Agentis website i footer, da website hostes af Agenti.

3.3 Enkeltstående services og klippekort

3.3.1 Agenti tilbyder Kunden enkeltstående opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning, redigering på Kundens Webløsning, ekstra rettelser af Kundens Webløsning mm., på timebasis eller ved køb af klippekort.

3.3.2 Et klippekort faktureres forud ved køb og er gyldig i 2 år fra købsdatoen, medmindre andet aftales særskilt mellem Kunden og Agenti.

4. Priser, fakturering og betaling

4.1 Agenti oplyser priser i sit tilbudsmateriale til Kunden.

4.2 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Agenti forbeholder sig retten til at justere priser mod forudgående varsel, herunder årligt for så vidt angår abonnementer.

4.3 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

4.4 For så vidt angår Agentis services i forbindelse med en Webløsning skal betaling ske enten forud eller i to lige store rater:

  • 1. rate forefalder til betaling ved igangsættelse af opgaven.
  • 2. rate forefalder til betaling ved overdragelse af Webløsningen eller den nominerede tid for opgaven, jf. pkt. 3.1.6. Evt. aftalte abonnementer, såsom hosting, forfalder samtidig med 2. rate.
  • Ved opgaver under 5.000 kr. ex moms forfalder betaling forud.

Såfremt Kunden ikke betaler 1. rate rettidigt, forfalder 2. rate samt evt. aftalte abonnementer straks til betaling, og Agenti kan kræve betaling ved inkasso, jf. pkt. 4.10, af både 1. og 2. rate samt evt. aftalte abonnementer.

4.5 Ved enkeltstående opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning, ekstra rettelser af Kundens Webløsning mm. vil Kunden blive faktureret ved opgavens start eller alternativt ved Kundens køb af klippekort. Sådanne enkeltstående eller ekstra opgaver faktureres til gældende timepris, hvor der ved køb af klippekort gives en timeprisrabat.

4.6 Betaling af abonnementsydelsen Hosting & Support kan enten forudbetales eller betales månedligt. Det vil fremgå af tilbudsmaterialet, hvor lang en periode, der faktureres for. Se pkt. 5.1.

4.7 Agentis arbejde vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget. Ligeledes tager Agenti forbehold for at tilbageholde sin ydelse, sætte evt. services, såsom hosting, på hold samt fakturere udestående beløb, indtil betaling har fundet sted i tilfælde af, at Kunden ikke overholder betalingsfristen.

4.8 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges hhv. et rykkergebyr på kr. 100,00, samt en rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler, og Agenti tager forbehold for i øvrigt at forfølge sit krav.

5. Bindingsperiode samt opsigelse

5.1 På Agentis abonnementsydelser er der en bindingsperiode. For disse services gælder følgende bindingsperioder, medmindre andet er aftalt i det tilbudsmateriale, som Kunden har modtaget fra Agenti:

  • Hosting & Support: 12 måneders binding ad gangen
  • Vedligehold: 1 måneds binding ad gangen

Kunden kan opsige abonnementet inden en ny periode gentegnes til udløb af ovenstående bindingsperiode. Ved opsigelse inden udløb af bindingsperioden vil Kunden ikke få tilbagebetalt betalingen for den forudbetalte restabonnementsperiode.

5.2 En abonnementsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med løbende måned + 1 måned forud for datoen for den kommende bindingsperiodes fornyelse. Ved opsigelse inden udløb af bindingsperioden vil Kunden ikke få tilbagebetalt betalingen for den forudbetalte restabonnementsperiode.

Eksempel: Fornyes din abonnementsbinding d. 1. marts, skal du senest opsige inden udgangen af januar.

5.3 Såfremt Kunden vælger at opgradere en abonnementsydelse undervejs i en bindingsperiode, vil bindingsperioden starte forfra og dermed starte på ny jf. 5.1 som en ny samlet aftale.

5.4 Opsigelse skal ske skriftligt og tydeligt til [email protected] og med så tilstrækkelige oplysninger om Kunden, at Agenti kan identificere Kunden og aftalen, som opsiges. Desuden skal der altid nævnes, hvilke services, der opsiges for.

6. Kundens rettigheder og forpligtelser

6.1 Kunden er ansvarlig for at stille de nødvendige materialer og oplysninger til rådighed for Agenti, og at dette sker rettidigt, så Agenti kan levere den aftalte serviceydelse til Kunden rettidigt. Sådanne materialer og oplysninger kan være tekst og billeder til Webløsningen eller til annoncer til sociale medier. Agenti gennemgår ikke de modtagne materialer og oplysninger, herunder ift. kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. Sådan bistand vil betragtes som ekstra arbejde, der faktureres særskilt.

6.2 Når Agenti har overdraget Webløsningen, jf. pkt. 3.1.7.1, har Kunden 30 dages reklamationsret, hvor Kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler ved Webløsningen, som ønskes udbedret. Reklamationer indgivet efter 30 dage fra overdragelsen faktureres særskilt. Reklamationsretten omfatter eks. ikke fejl eller mangler, Kunden selv har forårsaget, eller som er ønskede funktioner, der ikke oprindeligt var omfattet af opgaven.

7. Ophavsret

7.1 Ophavsretten til eks. den overdragede Webløsning tilfalder Kunden. Agenti må dog til enhver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge, herunder ift. idégrundlag, funktionalitet og design til intern brug.

7.2 Efter overdragelse af eks. Webløsningen tilfalder alle øvrige immaterielle rettigheder Kunden, herunder en tidsubegrænset brugsret bl.a. til det benyttede WP Grundform®. Kunden har således ret til bl.a. at bruge, ændre, videreudvikle, kopiere, overdrage og markedsføre Webløsningen og ethvert af dens elementer på såvel internettet som andre medier.

7.3 Kunden har ansvaret for, at materiale og oplysninger, som Kunden leverer til Agenti, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, og at Kunden er berettiget til at bruge materialet. Såfremt materiale er udviklet af tredjemand, skal Kunden gøre Agenti opmærksom herpå og oplyse om evt. licensbetingelser for det pågældende materiale til Agenti.

7.4 Designmockups udarbejdet af Agenti må ikke kopieres eller anvendes til kommerciel brug uden samtykke fra Agenti eller før Webløsningen er udarbejdet færdigt, og opgaven er afsluttet. Dvs. Kunden må ikke tage et Mockup/Design lavet af Agenti og gå til tredjepart og få lavet det fremfor Agenti.

8. Fortrolighed

8.1 Agenti forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning om Kundens forretningskoncepter, forretningsforbindelser, samt oplysninger af økonomisk eller strategisk karakter om Kunden, som i forbindelse med parternes samarbejde måtte komme til Agentis kundskab.

8.2 Agenti har ret til i eget markedsføringsmateriale at benytte Kundens navn, markedsføringsresultatet og Webløsning som reference.

9. Agentis ansvar

9.1 Agenti forpligter sig til at levere til den aftalte tid, såfremt Kunden overholder det aftalte. Dog tager Agenti forbehold for sygdom og andre pludseligt opståede nødsituationer, force majure og lignende uden for Agentis kontrol, som Agenti ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet.

9.2 Agenti er ansvarlig over for Kunden for serviceydelserne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af aftalen og disse betingelser.

9.3. Agenti kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, tidstab, følgeskader, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab mv., som Kunden måtte lide.

9.4 Kundens erstatningskrav over for Agenti kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af Kundens betalinger for de seneste 6 måneders services iht. den mellem parterne indgåede abonnementsaftale. Hvor det er relevant, har Agenti ret til regres mod den, hvem Agenti finder ansvarlig.

9.5 Agenti kan således ikke drages til ansvar i eks, men ikke begrænset til, følgende tilfælde:

  • Såfremt Kundens Webløsning har nedetid som følge af hosting eller fejl, kompatibilitetsproblemer og andre problemer med WordPress, herunder hvis Webløsningen lavet af Agenti skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel samt ved redelegeringer af domæner eller ændringer i DNS, eller hvor Agenti har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på Webløsningen.
  • Såfremt Kunden oplever faldende placeringer på søgemaskiner, såsom Google, ved udarbejdelse af en ny Webløsning samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.
  • Hvor Agenti er behjælpelig med generel vejledning, herunder hvor vejledningen er relateret til juridiske spørgsmål og problemstillinger. Kunden kan ikke støtte ret på sådan generel vejledning og rejse krav mod Agenti. Agenti yder ikke juridisk rådgivning og anbefaler derfor, at Kunden søger fagkyndig juridisk rådgivning.
  • Forhold som er uden for Agenti kontrol, såsom nedbrud af eller svigtende adgang til Webløsningen, strømafbrydelser eller problemer med internetforbindelsen, hærværk på systemet – både fysisk, computervirus og hacking – eller misbrug af personoplysninger.

9.6 Såfremt Agenti byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves, forholder Agenti sig retten til at annullere aftalen i sin helhed eller den del af opgaven, som ikke kan laves, mod at tilbagebetale det betalte eller en del heraf til Kunden.

10. GDPR

10.1 I det omfang Agenti modtager personoplysninger fra Kunden som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger (“Personoplysningerne”), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk ret og EU-lovgivning. Agenti må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til. Kunden accepterer i forbindelse med indgåelsen af et kundeforhold Agenti som databehandler.

10.2 agenti anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne udføre de aftalte serviceydelser. Når Agenti eks. leverer en WordPress Webløsning, er Agenti ikke databehandler for Kunden. Kunden er således dataansvarlig for Webløsningen og skal selv sikre, at Kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som Kundens Webløsning består af. Agenti evt. bistand til Kunden iht. databehandleraftalen faktureres efter timepris, jf. pkt. 4.5. Hvis Kunden derimod køber et Hosting & Support gennem Agenti eller bistår Kunden med Online markedsføring, er Agenti databehandler for kunden.

10.3 Ansvarsbegrænsningen i pkt. 9 gælder ligeledes ift. krav i forbindelse med bl.a. brud på persondatasikkerheden, herunder krav fra registrerede samt i forbindelse med behandlinger foretaget af Agenti, som Kunden har ansvaret for.

10.4 Der henvises i øvrigt til Agentis cookie- og privatlivspolitik.

11. Ændringer

11.1 Agenti er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne eks. såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres, vil Kunden blive informeret om dette, hvor Kunden inden 20 dage har mulighed for at opsige samarbejdet med virkning pr. datoen inden, at de nye betingelser træder i kraft, mod betaling af det hidtil da af Agenti leverede arbejde. Såfremt Kunden ikke opsiger samarbejdet inden 20 dage, fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

12. Tvister og værneting

12.1 Såfremt en mindelig løsning ikke kan findes parterne imellem, skal enhver tviste eller uoverensstemmelse afgøres efter dansk ret med værneting ved Retten i Aalborg.

13. Andre bestemmelser

13.1 Agenti lægger vægt på, at oplysninger på www.agenti.dk og i al kommunikation med Kunden, herunder tilbudsmateriale, og disse betingelser er korrekte og retvisende, men Agenti tager forbehold for tastefejl.

13.2 Betingelserne er gældende fra 1. August 2023 og erstatter tidligere gældende betingelser.

Hent uforpligtende tilbud

Slide in kontaktform